top of page

A T E N Ţ I O N A R E


Întru neadmiterea cazurilor de producere a incendiilor în lanurile cu cereale, locurile de

depozitare şi prelucrare a cerealelor şi culturilor tehnice, precum şi minimalizarea riscului de

producere a situaţiilor de urgenţă în perioada de recoltare, Inspectoratul General pentru Situaţii de

Urgenţă, în vederea asigurării unui înalt nivel de siguranţă, solicită respectarea cu stricteţe a

cerinţelor prevederilor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, şi anume.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1159 din 24.10.2007 cu privire la

aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica

Moldova” RT DSE 1.01-2005, este obligatorie desfăşurarea instruirii angajaților cu privire la

regulile de apărare împotriva incendiilor şi modul de acționare în caz de urgenţă.

A admite la lucrările de recoltare tehnica care a fost supusă testării tehnice și corespunde

cerințelor tehnice stabilite, fapt confirmat documentar.

Începerea procesului de recoltare cu divizarea masivelor în sectoare cu aria de maxim 30 ha

cu delimitarea acestora prin fâșii cosite cu lăţimea de minim 6 m şi fâșii arate cu lăţimea de minim 4 m, eliberate de paie şi resturi vegetale.

Organizarea alimentării tehnicii cu carburanţi şi lubrifianţi la punctele de alimentare special

amenajate, fiind interzis transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum şi alimentarea în lanuri sau la distanţe mai mici de 100 m de acestea.

Asigurarea masivelor cu fâșii arate cu lăţimea de minim 4 m dea lungul drumurilor, căilor

ferate adiacente şi fâşiilor forestiere.

Organizarea dotării punctelor de recoltare cu posturi de intervenție în caz de incendiu,

amenajate pe platforme mobile (remorci) pentru asigurarea intervenţiei rapide. Lanurile în care se

efectuează lucrări de recoltare vor fi dotate cu tractoare cu pluguri, discuitoare şi cisterne cu apă.

Tehnica agricolă, precum și tehnica cu motoare cu ardere internă antrenată în campania de

recoltare se va dota cu instalaţii parascântei, stingătoare de incendiu și plapome din prelată.

Organizarea evacuării paielor și resturilor vegetale de pe lanuri după recoltare şi aratul

miriştii în cel mult 2 zile după finisarea recoltării cerealelor și culturilor cu pericol de incendiu.

Instituirea echipei de voluntari din rândul angajaților implicați în procesul de recoltare.

Organizarea studierii şi respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor de către toate

persoanele cu funcții de răspundere și angajații implicați în campania de recoltare, precum şi vor

organiza instruirea acestora la capitolul menționat.

Instituirea regimului de protecţie contra incendiilor în perioada campaniei de recoltare la

obiectivele și pe terenurile din gestiune.

Elaborarea măsurilor organizatorice și tehnico-inginereşti care vor cuprinde cerințe de

securitate la incendiu pentru perioada vizată.

Organizarea pazei în regim non-stop a lanurilor de grâu și altor culturi cu pericol de

incendiu.

Organizarea la finele zilei de lucru sau până la intrarea tehnicii în lanuri curăţarea de praf,

paie şi boabe agregatele şi piesele combinelor și maşinilor antrenate în procesul de recoltare.

Interzicerea executării lucrărilor de reparaţie a tehnicii în lanuri și depozite sau la distanţe

mai mici de 100 m de acestea.

Interzicerea categorică a fumatului şi utilizarea focului deschis în lanuri, arii, mirişti, pe

combine şi autovehicule ce transportă cereale şi paie sau la mai puţin de 100 m de punctele de

recoltare şi depozitare a cerealelor.

Interzicerea arderii paielor sau altor resturi de vegetație pe lanuri sau utilizarea focului

deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe mirişti.

La depozitarea cerealelor se va asigura distanţa de la vârful mormanului până la elementele

combustibile ale acoperișului, corpurile de iluminat şi cablurile electrice de minim 0,5m.

La ventilarea cerealelor în depozite, ventilatoarele se vor amplasa la o distanţă de minim 2,5

m de la pereţii combustibili. Conductele de aer tranzitare se vor executa din materiale

incombustibile.

Uscătoriile mobile se vor amplasa la o distanţă de minim 10 m de la clădirea depozitului de

cereale.

Stogurile şi stivele de nutreţ fibros se vor amplasa la distanţe de minim 15 m de la liniile de

energie electrică, 20 m de la drumuri şi 50 m de la clădiri şi instalaţii.

Terenurile pentru amplasarea stogurilor sau stivelor se vor delimita pe perimetru cu o fâșie

arată cu lățimea de minim 4 m. Se va prevedea o distanţă minimă de 15 m de la marginea fâșiei

până la stogul de pe teren.

Stogurile și stivele de nutreț fibros se vor executa cu aria fundaţiei de maxim 100 m 2 , iar

stivele de fîn sau paie presate cu aria de maxim 400 m 2 .

Se va asigura distanţa de siguranţă la foc între stive şi stoguri aparte de minim 20 m. În

cazul în care stivele şi stogurile sunt amplasate în perechi, se va admite distanţa între ele minim 6

m, iar între perechile acestora minim 30 m.

Se vor executa acțiuni privind îndepărtarea prafului şi resturilor de cerealele de pe suprafaţa

mecanismelor de încărcare-descărcare ale uscătoriei după 24 ore de funcţionare a acesteia.

Se va verifica temperatura cerealelor în timpul funcţionării uscătoriei prin luarea de probe la

fiecare 2 ore de lucru a acesteia.

După finisarea recoltării cerealelor și culturilor tehnice, se recomandă în termeni restrânși de

a prelucra terenurile (ara) pentru excluderea riscului producerii unui eventual incendiu.

Se va interzice:

- depozitarea cerealelor în aceleași încăperi cu diferite materiale şi utilaje;

- utilizarea în interiorul încăperilor de depozitare a maşinilor de curăţat şi a altor maşini cu

motoare cu ardere internă;

- închiderea ușilor depozitului din ambele părţi în timpul manipulării cu mecanismele

mobile din depozit;

- exploatarea (conectarea) uscătoriilor care funcţionează pe combustibil solid, utilizând în

acest scop lichide uşor inflamabile şi/sau lichide combustibile;

- exploatarea uscătoriilor în cazul când sunt defectate aparatele de control ale temperaturii;

- turnarea cerealelor la un nivel care depăşeşte nivelul benzii de transportor.

Totodată Vă atenţionam, că în conformitate cu prevederile art.11 al Legii nr.267/1994 și art.

16 al Legii nr. 271/1994, conducătorii, administratorii şi alte persoane cu funcţii de răspundere

poartă responsabilitate pentru asigurarea securităţii la incendiu și protecției civile la obiectivele și

lanurile din gestiune.

În cazul sesizării unei situații de urgență, solicităm anunţarea imediată a serviciului de

urgenţă la numărul de apel 112.

15 afișări

Comments


bottom of page