top of page

ANUNŢ DE PARTICIPARE împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele de statAgenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne anunță despre desfășurarea concursului privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat în cantitate de 1300 tone, din roada anului 2018 în vederea împrospătării cu decalaj în timp conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 346 din 18 mai 2022.

Pentru participare la concurs, sunt invitați agenți economici autohtoni, solicitanți ai grâului alimentar din rezervele de stat din roada anului 2018.

Grâul alimentar, va fi eliberat prioritar producătorilor de pâine, panificație și produselor de morărit, iar în lipsa cererilor din partea acestora, tuturor agenților economici solicitanți.

Grâul va fi eliberat în bază de contract, cu prezentarea obligatorie a unei garanții financiare/bancare, cuantumul căreia va asigura reîntregirea cantității de grâu scoasă din stoc, la prețul stabilit de Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare, cât și a cheltuielilor de contingență în mărime de 8% din valoarea cantității eliberate.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs fiind data de 17.06.2022, ora 15:00, pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Columna 118/1, Agenția Rezerve Materiale;

În cazul neepuizării stocului de grâu alimentar pentru eliberare, se va desfășura următoarea etapă, despre care se va anunța suplimentar.

Prețul grâului alimentar, stabilit de către Comisia mixtă de stabilire a prețurilor la bunurile din rezervele de stat şi de mobilizare, necesare pentru calcularea sumei garanției financiare/bancare constituie:

- Pentru grâul alimentar – 5275,00 lei/tona

Dosarul de participare va cuprinde următoarele acte:

- Cererea de solicitare;

- Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (autentificat inclusiv cu semnătură);

- Certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data depunerii solicitării (original);

- Declarația pe propria răspundere privind scopul utilizării grâului alimentar şi obligația de a nu exporta grâul alimentar eliberat din rezervele de stat (original);

- Declarația pe propria răspundere privind obligația, transferării/prezentării garanției financiare/bancare, cuantumul căreia va asigura reîntregirea cantității de grâu alimentar eliberat, cât și cheltuielile de contingență, în mărime de 8% din valoarea cantității eliberate (original);

- Declarația pe propria răspundere, că la momentul depunerii dosarului de participare nu este depusă cerere de intentare a procesului de insolvabilitate față de sine și nu are intenția pe viitor de a intra în procedura de insolvabilitate (original);

- Declarație pe proprie răspundere, prin care administratorul/reprezentantul legal al solicitantului își asumă responsabilitatea de a returna grâul alimentar din roada anului curent, în aceeași cantitate și de aceeași calitate, indiferent de oscilarea prețurilor până la 1 noiembrie 2022 (original);

- Decizia organului abilitat privind disponibilitatea depunerii garanției financiare/bancare contravaloarea cantității solicitate, în funcție de forma organizatorică-juridică (original);

- Act ce atestă împuterniciri, în cazul depunerii cererii de către reprezentantul legal (original).

Dosarul de participare va fi depus pe suport de hârtie, cusut, numerotat, în plic sigilat, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor, precum și autentificat pe fiecare pagină de către solicitant. Copiile documentelor prezentate trebuie să conţină menţiunea „corespunde originalului” şi semnătura solicitantului.

Alte criterii obligatorii pentru agenții economici:

- nu figurează în Lista de interdicție a operatorilor economici la nivel național;

- nu are datorii scadente faţă de Agenția Rezerve Materiale.

Restituirea grâului alimentar eliberat din rezervele de stat se v-a efectua din roada anului curent, în aceeași cantitate şi de aceeași calitate, indiferent de oscilarea prețurilor, până la data de 1 noiembrie 2022.

Deciziile Comisiei mixte privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, vor fi aduse la cunoștință solicitanților în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziilor.

Solicitantul desemnat în calitate de beneficiar final este obligat să se prezinte în termen de 3 zile lucrătoare de la data înștiințării, pentru încheierea contractului, iar în termen de până la 7 zile de la data semnării contractului cu Agenția Rezerve Materiale, beneficiarul final este obligat să transfere/prezinte garanția financiară/bancară.

În caz contrar, Comisia mixtă privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, își rezervă dreptul de a redistribui altor solicitanți cantitatea de grâu alimentar solicitată.

Mai multe detalii cu privire la eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp pot fi accesate pe pagina-web oficială a Agenției Rezerve Materiale www.rezerve.gov.md/, la compartimentul <Cadrul juridic>, rubrica „Regulamentele Agenţiei Rezerve Materiale”, Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei mixte privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp și Regulamentulcu privire la eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, aprobate prin Ordinul ARM nr. 60 din 03.06.2022.

10 afișări

Comments


bottom of page